Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Bildirimi

Ürün Takip Sistemi Projesi ile ülkemizde üretilen veya yurt dışından ithal edilen tüm kozmetik ürünlerin üretim bandından, satılıp kullanıldığı yere kadar takip edilebilmesi için TÜBİTAK ve TİTCK işbirliği ile geliştirilen bir altyapıdır.

ÜTS’nin Amacı Nedir?

  • 1-Kozmetik ürünleri kayıt altına almak,
  • 2-Bu ürünleri izlemek için alta yapı oluşturmak,
  • 3-Halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmak
  • 4-Denetimlerin sağlıklı ve etkin yürütülmesini sağlamak,
  • 5-Ürün kaynaklı tehlikelere karşı hızlı önlem alınmasını sağlamak,
  • 6-Güvensiz ürünlerin hızlı bir şekilde piyasadan ve kullanımdan kaldırılmasını sağlamak

2016 yılının Mart ayında duyurusu yapılan, yayımlanan bildiriye göre kozmetik firmalarının ebs sistemi üzerindeki bildirilerini bu tarihten itibaren 18 ay içerisinde ÜTS ‘ye taşımaları ve bundan sonraki tüm yeni bildirimleri ÜTS üzerinden yapmaları gerekmektedir.

Daha önce kullanılan EBS sisteminde kayıtları olan firmaların bilgileri ÜTS’ye otomatik geçirilmiş olup, firmaların ÜTS’yi kullanmaları için e-imza temin etmeleri ve sorumlu teknik eleman tanımlamalarını yapmaları gerekir.

Ürün takip sistemine her ürün için, ürün adı, içerik ve ürün görselleri gibi bilgiler yüklenerek bildirimler yapılmaktadır.

Kozmetik Firma Kaydı

İlk kez kozmetik faaliyetinde bulunacak olan firmaların, öncelikle kozmetik imalatçısı ve/veya ithalatçısı olacak şekilde bir kozmetik firma kaydı yapmaları gerekmektedir. Kozmetik firma kaydı, MERSİS veya VEDOP kaynaklı veriler kullanılarak, hem Ürün Takip Sistemi (üts) hem de Elektronik Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirir. İmza yetkilileri ve verilen iletişim bilgileri her iki sistemde de aynı olmalıdır. Özellikle iletişim noktasında yetkilinin ulaşılabilir olması çok önemli olduğundan güncel iletişim verilerinin kullanılması çok önemlidir.

Kozmetik firma kaydı işlemlerinin yanı sıra her türlü firma bilgisi değişikliği (vergi numarası, firma unvanı, firma adresi), imza yetkilisi atama/değiştirme ya da firma faaliyet durumu değiştirme işlemlerinde de deneyimli ekibimizden destek alabilirsiniz.

Kozmetik firma kaydı ve sonrasında desteğe ihtiyaç duyabileceğiniz tüm süreçlerde bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sorumlu Teknik Eleman

Kozmetik üretimi ve satışı yapan firmaların İlgili bakanlık ve mevzuatlar çerçevesinde, bildirimlerden ve  dosyalardan sorumlu olarak tayin edeceği bir uzmana ihtiyaçları vardır.

Sorumlu Teknik ElemanKozmetik Mesul Müdür olarak da biliniyor olmasıyla beraber, kozmetikte daha çok Sorumlu Teknik Eleman adıyla anılmaktadır ve kozmetik yönetmeliği gereğince Türkiye’de kozmetik firmalarında bulundurulması zorunlu olan personellerden bir tanesidir.

5324 sayılı Kozmetik Kanuna göre üretici, bir kozmetik ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilci veya ithalatçı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan veya faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişidir.

Üreticinin temel yükümlülüklerinden biri de sorumlu teknik eleman (Kozmetik mesul müdür) bulundurmaktır. Kozmetik Mevzuatı gereği firmalar, sorumlu teknik eleman ile hizmetin gerektirdiği nitelikte personel istihdam edilmeden işletilemez.

Kozmetik mesul müdür atandığı müessesenin profesyonel yeterliliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu nedenle bu görevi yürüten kişinin bu alandaki gelişmeleri ve Ulusal Kozmetik Mevzuatındaki güncellemeleri takip etmesi üretici açısından önem arz etmektedir.

Geniş ve yetkin ekibimiz sayesinde sizler için yurt içi ve yurt dışı mevzuatları, yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip etmekle kalmıyor, hazırladığımız bültenler ile sizleri de ivedilikle bilgilendiriyoruz. Sağlık Bakanlığı ile yürütülen tüm yasal süreçlerinizi bize emanet edin ve sorumlu teknik elemanı olduğumuz firmalarımıza özel hazırladığımız bültenler ile sektörde hep bir adım önde ve güvende olmanın keyfini çıkarın.

Kimler Sorumlu Teknik Eleman İstihadam Etmelidir?

Yönetmelikte yer alan üretici tanımı; Piyasaya kozmetik ürün arz eden üreticiler, dağıtıcılar, tanıtım yapanlar ve mecra kuruluşları veya aracıları olarak verilir. Buna göre; Kozmetik Yönetmeliği Madde 13 e göre — Üreticinin, uygun seviyede profesyonel yeterliğe ve gerekli tecrübeye sahip bir sorumlu teknik eleman bulundurması gerekir. Üretici bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyorsa sorumlu teknik elemanlık görevini kendisi üstlenebilir.

Kimler Sorumlu Teknik Eleman Olabilir?

(Değişik fıkra:RG-15/7/2015-29417 2.mükerrer) Eczacı veya kozmetik alanında iki yıl fiilen çalışmış olduğunu belgelemek kaydıyla kimyager, biyokimyager, kimya mühendisi, biyolog veya mikrobiyolog sorumlu teknik eleman olarak görevlendirilebilir. Sorumlu teknik eleman, piyasaya arz edilecek ürünün kozmetik mevzuatı, iyi imalat uygulamaları ve ilgili diğer mevzuata uygunluğunun kontrolünden sorumludur.

Sorumlu teknik eleman bulundurmadıkları tespit edilen firmalara 5324 sayılı Kozmetik Kanununa istinaden idari para cezaları uygulanır. Firmaların ürün takip sistemine bildirim yaptıklarından sorumlu teknik eleman tanımlaması yapmaları zorunludur.

Kozmetik Ürünlerin Ürün Takip Sistemine (ÜTS) Kaydı

5324 sayılı Kozmetik Kanunu gereğince kozmetik ürünlerin piyasaya arz edilmeden önce ürün takibini sağlayabilmek için Bakanlığın ürün takip sistemi ÜTS platformuna bildiriminin yapılması zorunludur. Ayrıca, Kozmetik Kanununun Bildirim ve Denetim başlıklı 3’üncü maddesi kapsamında kozmetik ürünün piyasaya ilk kez arz edilmesinden önce Sağlık Bakanlığı’na bildirimde bulunulması zorunlu olup, ÜTS kayıt işleminden sonra üründe veya üreticide meydana gelen değişikliklerin de bildirilmesi zorunludur.

Sağlık Bakanlığına bildirimde bulunulmaksızın kozmetik ürün üretmek, ambalajlamak, ithalat müessesesi açmak veya işletmek veya ilk bildirimden sonra yapılan değişiklikleri bildirmeksizin bir müessesenin faaliyet sahasını genişletmek yasaktır. Bu yasaklardan herhangi birine uymayan üreticiye yirmi bin Türk Lirası para cezası uygulanır.

Yapılan kozmetik ürün bildirimlerine istinaden Bakanlıkça bildirimin kayda alındığına dair herhangi bir yazı veya belge düzenlenmemektedir. Bildirimi yapılan kozmetik ürünler hakkında 5324 ve 4703 Sayılı Kanunlarda belirtilen tüm sorumluluklar ilgili kanunlarda tanımı yapılan üreticiye aittir.

Bu sebeple ÜTS kaydı yapılan ürünün gerek formülasyon gerekse ambalajları (iç ambalaj ve varsa kutu tasarımı) kozmetik mevzuatına uygun olmak zorundadır. Bildirimde yanlış ya da eksik bilgi sunulmaması ciddi önem arz etmektedir.”

Ürün Takip Sistemi (üts) üzerinden gerçekleştirilen işlemlerden bir diğeri ise ihracat sertifikası (serbest satış sertifikası) düzenlenmesidir. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na kayıtlı olan yerli kozmetik üreticilerinin Türkiye’de bulunan üretim yerlerinde kendilerine ait markaları ile üretilen kozmetik ürünlerine, ayrıca yurt dışında bulunan marka sahibi firmalar adına yazılı yetkilendirme ile üretilerek ÜTS kaydı işlemleri yapılan ve ihracatı yapılacak olan kozmetik ürünlere ilişkin ihracat sertifikası başvuruları elektronik ortamda yapılmaktadır. Kurumsal Tahakkuk ödemesinin yapılmasından sonra Kurum tarafından düzenlenen sertifika (ıslak imza ve soğuk damga yapılarak) onaylanarak elektronik imzalı üst yazı ekinde kayıtlı firma adresine gönderilir. Uygun olmayan ve/veya eksik başvurular firmaya yazı ile bildirilir.

Tüm bu süreci sukhacos  olarak markanız için üstlenip eksiksiz olarak takip edebiliriz. Tecrübeli ve günceli takip eden ekibimiz sizin için hizmet vermeye hazır.

Sağlık Bakanlığı Ürün Bildirimi Hakkında Daha Fazla Bilgi Için..